Наукова діяльність ЦІТ


НАУКОВІ ПРАЦІ

СПІВРОБІТНИКІВ ЦЕНТРУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

(2008 – 2014 рр.)

2008 рік

 

 1. Основи правознавства України: Навчальний посібник. / Уклад.: Каркач П.М., Іванов С.М. та ін.– Харків, Еспада, 2008 – 344 с. (21,93 / 4,38 друк. арк.);
 2. Контроль за дотриманням законності в ході дізнання та досудового слідства: Навчальний посібник / Уклад.: Каркач П.М., Курочка М.Й, Іванов С.М. – МВС України, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Е.О. Дідоренка – Луганськ: РВВ ЛДУВС, 2007. – 156 с. (9,06 / 3,02 друк. арк.);
 3. Гетьман А.П., Іванов С.М., Карасюк В.В. Інформаційне середовище навчання у Національній юридичній академії України імені Ярослава Мудрого // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції “Інформаційне суспільство в Україні: інформаційно-правова культура, освіта, наука”, присвяченої Всесвітньому Дню інформаційного суспільства (16 – 17 травня 2008 р., Суми, Україна). – Суми: Видавництво “Довкілля”, 2008. — С.19 – 23. (0,09/0,03 друк. арк.)
 4. Getman, S.Ivanov, V.Karasiuk. Informative providing of modern education // Scientific Information for Society – from today to the Future. Abstracts. 21st International CODATA Conference. October 5-8, 2008. Kyiv, Ukraine. National Technical University of Ukraine “Kyiv Polytechnic Institut”, — 288 р. (p. 89 – 90). (0,09/0,03 друк. арк..)
 5. P. Getman, S.N.Ivanov, V.V.Karasiuk. Informational Provision of Modern Education // 21st International CODATA Conference «Scientific Information for Society — from Today to the Future»: Conference Proceedings. — Kyiv, 2008. — ISBN 966-8993-86-0. — P.226-232.

 

 2009 рік

 

 1. Основи Інтернет-технологій [Текст] : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков ; під. ред. О.В. Карпухіна. – Х.: Компанія СМІТ, 2009. – 384 с. (24 друк. арк.. / 6,5 друк. арк.) (з грифом МОН);
 2. В.В.Карасюк, М.А.Судейко. Електронна комерція: проблеми правового забезпечення безпеки трансакцій // Правова інформатика, № 2 (22), 2009. С. 58 – 68. (0,84/0,42 друк. арк.).
 3. V. Tatsyi, A. Getman, O. Sokolov, M. Shvets, S. Prylypko, S. Ivanov, V. Karasiuk, O. Lugoviy. Virtual information environment in science of law based on ontological knowledge model / V. Tatsyi // Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technologies for the Future: Proceedings 54.IWK International Scientific Colloquim, 07 – 10 September 2009. — Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, 2009. p.p. 25 – 26. 0,1д.а.
 4. Tatsyi. Virtual information environment in science of law based on ontological knowledge model / V. Tatsyi, A. Getman, O. Sokolov, M. Shvets, S. Prylypko, S. Ivanov, V. Karasiuk, O. Lugoviy // Information Technology and Electrical Engineering – Devices and Systems, Materials and Technologies for the Future: Conference Proceedings 54.Internationales Wissenschaftliches Kolloquium, 07 – 10 September 2009. — Ilmenau University of Technology, Ilmenau, Germany, Published By Impressum,Verlag ISLE, Betriebsstatte des ISLE e.V., on Flash, 2009. — 8 P. (0,75 друк. арк./0,09375 друк.арк).
 5. С.М. Іванов, В.В. Карасюк, О.С. Луговий, О.Ю. Соколов. Онтологічні моделі в корпоративному юридичному інформаційному просторі // Правова інформатика, № 3 (23), 2009. С. 52 – 58. (0,5 друк. арк./0,125 друк.арк).
 6. Карасюк В.В. Моделювання адаптивного підходу до надання інформаційних послуг у комп’ютерній мережі // Вестник НТУ «ХПІ»: Тематический выпуск: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2009. — № 13. – 199 с. (С.84 – 88). (0,29 друк. арк.).
 7. Іванов С.М., Карасюк В.В., Соколов О.Ю., Луговий О.С. Інтегроване інформаційне середовище юридичної освіти // Розвиток міжнародного співробітництва в галузі освіти у контексті Болонського процесу: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, Ялта (5-7 березня 2009 року). – Ялта: РВНЗ КГУ, 2009. – Ч. 1. ‑ 237 с. (С. 105 – 108). (0,37 друк. арк./ 0,0925 друк. арк.)
 8. Гетьман А.П., Іванов С.М., Карасюк В.В. Інтелектуальні засоби інформаційної підтримки гуманітарної освіти // Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції «Програмне забезпечення в освіті і науці» 12 — 13 травня 2009 року, Київ — Український науковий центр розвитку інформаційних технологій — Київ: Освіта України, — 120 с. (с. 68 – 72). (0,24 друк. арк./0,08 друк.арк).
 9. Карасюк В.В., Кобзев В.Г. Проблеми і напрямки діяльності органів захисту правопорядку у інформаційній сфері // Збірник тез доповідей науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» (17 – 18 березня 2009 року), — Харків, Академія внутрішніх військ МВС України. – 60 с. (с. 57 -58). (0,17 друк. арк./0,09 друк.арк).
 10. Гетьман А.П., Іванов С.М., Карасюк В.В. Моделювання персоналізації даних і сервісів у локальній комп’ютерній мережі // 16 Міжнародна конференція з автоматичного управління “АВТОМАТИКА – 2009”. Тези доповідей. – Чернівці, Книги – ХХІ, 2009., ‑ 424 с. (С. 270 – 272). (0,19 друк. арк./0,0633 друк.арк).
 11. Иванов С.Н., Карасюк В.В., Таций В.Я. Учебные сервисы в локальной компьютерной сети // Образование и виртуальность – 2009. Сборник научных трудов 12-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. ред. В.А. Гребенюка и В.В. Семенца. – Харьков – Ялта: УАДО, 2009. – 268 с. (С. 59 – 66). (0,5 друк. арк./0,17 друк.арк).

 

 2010 рік

 

 1. Tatsyi, V. Семантическая сеть знаний в правоведении = Semantic network of knowledge in science of law / V. Tatsyi, A.Getman, S. Ivanov, V. Karasiuk, O. Lugoviy, O. Sokolov // Автоматика, управление и информационные технологи: Труды IASTED Международно конференции = Automation, Control, and Information Technology (ACIT 2010): Proceedings of the IASTED International Conference on Automation, Control, and Information Technology, held June 15 – 18 2010 in Novosibirsk, Russia / The International Association of Science and Technology for Deve-lopment. – Anaheim, USA, Calgary, Canada, Zurich, Switzerland: ACTA Press p.218 –222. –ISBN: 978-0-88986-841-0. (0,5 друк.арк./0,0833 друк.арк.).
 2. Ivanov, S. Метод онтологічного аналізу, що базується на побудові нечітких структур = Method of ontological analysis based on fuzzy structure approach / S.Ivanov, V.Karasiuk, O.Morozova, O.Sokolova // Праці «Захід – Схід колоквіум з нечіткої логіки. 17-й Цітау колоквіум з нечіткої логіки» = Proceedings East West Fuzzy Colloquium 17th Zittau Fuzzy Colloquim, september 15 – 17 / Hochschule University of Applied Sciences Zittau/Görlitz. — Zittau/Görlitz, Germany. Institut für prozesstechnik, prozessautomatisierung und messtechnik. Wissenschaftliche berichte heft 106, 2010. P. 271 – 277. ISBN b978-3-9812655-4-5. (0,48 друк. арк./0,12 друк. арк.)
 3. Гетьман А.П., Іванов С.М., Карасюк В.В. Особливості використання учбово-інформаційного комплексу з урахуванням вимог кредитно-модульної системи при викладанні еколого-правових дисциплін // Проблеми законності: Акад. зб. наук. праць / Відп. ред. В.Я. Тацій. – Харків: Нац. юрид. акад. України, 2010. – Випуск 112. С. 84 – 90. (0,41/0,1367 друк.арк.)
 4. Іванов С.М., Карасюк В.В. Модель інформаційного середовища для підготовки юристів // Інформатика та системні науки (ІСН-2010): матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 18 – 20 березня 2010 р. / за ред. д.ф.-м. н., проф. Ємця О.О. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2010. – 214 с. (с. 75 – 78). (0, 19/0,095 д. а.)
 5. Карасюк В.В., Иванов С.Н. Модель базы знаний онтологической системы. // Труды научно-технической конференции с международным участием «Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях» (КМНТ-2010). Часть 1. – ХНУ им. В.Н. Каразина: — Харьков, 2010. – 378 с. (с. 159 – 162). (0, 31/0,155 д. а.)
 6. Карасюк В.В. Обработка информации в системе, основанной на онтологическом представлении знаний // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей XVIII міжнародної науково-практичної конференції, Ч. IV (12 – 14 травня 2010 р., Харків) / За ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – 336 с. (с. 34) (0,0632 друк.арк.).
 7. Карасюк В.В., Кобзев В.Г. Віртуальне середовище навчання у Національній юридичній академії ім. Ярослава Мудрого // Збірник тез доповідей Науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» 24 — 25 березня 2010 року. Книга м. Харків: РВВ Академії внутрішніх військ МВС України.,- 2010,- 16 с. (С. 2–3).(0,09/0,045 д. а.)
 8. Карасюк В.В., Іванов С.М. Алгоритм автоматизованого наповнення бази знань онтологічної системи // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 12-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2010, Київ, 25–29 травня 2010 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2010. – 544 с. (с. 253 254) ISBN 978-966-2153-41-5. (0,09/0,045 друк. арк.).
 9. В.Я.Тацій, С.М. Іванов, В.В. Карасюк. Розробка інформаційного середовища навчання на засадах методів штучного інтелекту // Матеріали конференції Програмне забезпечення у сфері освіти і науки.12 — 13 травня 2010 р., м. Київ. Частина II. — Київ. «Освіта України», 2010. С. 82 — 84.(0,24/0,08 д.а.)
 10. Іванов С.М., Карасюк В.В. Нові засоби розвитку інформаційного середовища юридичного навчання // Матеріали «круглого столу» на тему: «Проблеми та пріоритети розвитку правової науки в інформаційній сфері» 11 листопада 2010 року, м. Київ – НАПрН України, Науково-дослідний центр правової інформатики, Київський регіональний центр – Київ, видавництво ТОВ «Панот», 2010. — С.49 — 52. (0,32/0,16 д.а.)
 11. Карасюк В.В. Іванов С.Н. Методы искусственного интеллекта для создания базы знаний системы обучения // 17 Міжнародна конференція з автоматичного управління “АВТОМАТИКА – 2010”, 27 – 29 вересня 2010. Тези доповідей. Том 2 – Харків, ХНУРЕ, 2010. С. 233 – 234. (0,2326/0,1163 друк.арк.)

 

2011 рік

 

 1. Гетьман А.П., Иванов С.Н., Карасюк В.В. Формирование образовательной среды гуманитарных дисциплин на интеллектуальных принципах // Образование и виртуальность – 2011. Сборник научных трудов 13-й Международной конференции Украинской ассоциации дистанционного образования. Под общ. Ред. В.А. Гребенюка, В.И. Каука и В.В. Семенца ‑ Харьков-Ялта: УАДО, 2011. с. 115 – 124. ISSN 1993-405X. (1,1/0,3667 друк.арк.)
 2. Іванов В.Г., Любарський М.Г., Карасюк В.В, Ломоносов Ю.В. Захист авторських прав мультимедійних даних // Електронне наукове фахове видання Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого» Теорія і практика правознавства. – Випуск 1/2011. Режим доступу: http://nauka.nulau.org.ua/download/el_zbirnik/1/Ivanov.pdf (0,514/0,1285 друк. арк.)
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 37621 від 28 березня 2011 року. База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з кримінального права України» авторів Тацій В.Я., Тютюгін В.І., Борисов В.І., Іванов С.М., Карасюк В.В., Соколов О.Ю.
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 40293 База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з трудового права України» авторів Прилипко С.М., Ярошенко О.М., Занфірова Т.А., Гончаров В.О., Іванов С.М., Карасюк В.В., Іванова Ю.С. Дата реєстрації 21 вересня 2011 року.
 5. Іванов В.Г., Карасюк В.В., Любарський М.Г., Ломоносов Ю.В. Захист авторських прав мультимедійних даних // Правове забезпечення оперативно-службової діяльності: актуальніпроблеми та шляхи їх вирішення. Матеріали постійнодіючого науково-практичного семінару, 27 травня 2011 р.; м. Харків / Редкол.: С. Кучерина (голов. ред) та ін. – Х.: ТОВ «Оберіг», 2011. – 434 с. — С. 292 — 301. (0,6249/0,1562 друк. арк.)
 6. Тацій В.Я., Іванов С.М., Карасюк В.В. Розробка інформаційного середовища навчання на засадах методів штучного інтелекту // Матеріали конференції Програмне забезпечення у сфері освіти і науки.12 – 13 травня 2010 р., м. Київ. Частина II. – Київ. «Освіта України», 2010. С. 82 – 84.(0,24/0,08 д.а.)
 7. Карасюк В.В., Кобзев В.Г. Онтологическое описание базы знаний для обучения в правоведении // Збірник тез доповідей Науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» 17 — 18 березня 2011 року. Академія внутрішніх військ МВС України, Харків: РВВ Академії внутрішніх військ МВС України, — 2011.С. 22 – 24. (0,16/0,08 д.а.)
 8. Таций В.Я., Іванов С.Н., Карасюк В.В. Онтологическое представление системы знаний с использованием принципов самоорганизации // Вычислительный интеллект (результаты, проблемы, перспективы): Материалы 1-й Международной научно-технической конференции (10 – 13 мая 2011 г., Черкассы). – Черкассы: Маклаут, 2011. С. 381 – 382. ISBN 978-966-2200-11-9. (0,12/0,04 д.а.)
 9. А.П. Гетьман, С.М. Іванов, В.В. Карасюк. Онтологічний інжинірінг інформаційно-освітнього середовища // Автоматика / Automatics – 2011. ХVІІI Міжнародна конференція з автоматичного управління, 28-30 вересня 2011 року: матеріали конференції / Відп. за вип. М.Д. Кісемечник. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, – 430 с. ISBN 978-617-607-119-8 — С. 319-320. (0,23/0,0766 друк. арк.)
 10. С.М. Іванов Використання навчальних електронно-інформаційних комплексів у професійній підготовці юристів // Навчальний процес: питання теорії, методики і дидактики. Тези доповідей та наукових повідомлень учасників V конференції школи педагогічної майстерності / за заг. ред. В.М. Єрмолаєва. — Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2011. — 131 с. С. 42-44. ( 0,16 д.а.);
 11. Карасюк В.В. Применение средств интеллектуального анализа информациии для создания базы знаний системы дистанционного обучения // Тезисы докладов Международной конференции Проблемы и потенциал академической мобильности: пути к международной и междисциплинарной кооперации. 28 – 30 ноября 2011 г., Казахстан, Алматы, http://www.de2011.it-cm.kz/index.php/en/, Алматинский университет энергетики и связи, Национальная инженерная Академия Республики Казахстан. – 2011 г., — 106 с. (С. 69 – 71). (0,22 д.а.)
 12. Карасюк В.В., Кобзев В.Г., Железко Б.А. Интеллектуальные основы представления системы знаний для целей образования // Дистанционное обучение – образовательная среда XXI века : Материалы VII Международной научно–методической конференции. – Минск : БГУИР, 2011. — 548 с. (С. 304 – 306). Режим доступа: http://www.bsuir.by/m/12_100229_1_69497.pdf  ISBN 978-985-488-825-5. (0,38 д.а.)

 

2012 рік

 

 1. Інтеграція права та інформатики: прикладний і змістовний аспекти : монографія / В. Г. Іванов, В. Ю. Шепітько, М. Г. Любарський та ін.; за заг. ред. В. Г. Іванова, В. Ю. Шепітька, В. В. Карасюка. – Х.: Право, 2012. – 248 с. (0,97 друк.арк).
 2. Іванов В.Г., Любарський М.Г., Карасюк В.В., Кошева Н.А., Ломоносов Ю.В. Ідентифікація і захист мультимедійних даних // Системи обробки інформації. Випуск 8 (106), Проблеми і перспективи розвитку ІТ — індустрії. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2012. — № 8 (106). – стор.87-91, — 292 стор. ISSN 1681-7710. (0,58 друк. арк.)
 3. Карасюк В.В. Онтологическое представление системы знаний с использованием принципов самоорганизации. / В.В. Карасюк // Вісник Черкаського державного технологічного університету. – 2011. — № 4. – С. 3 – 9. (0,82 друк. арк.);
 4. Карасюк В.В. Онтологическая парадигма обработки контента информационной системы для целей обучения // Вісник Харківського національного університету № 1015. Выпуск 19. Серия «Математическое моделирование. Информационные технологии. Автоматизированные системы управления». – 2012. С. 148 -154. (0,6 друк. арк.);
 5. Карасюк В.В., Гвозденко М.В. Принципы построения и особенности функционирования интеллектуальной системы обучения // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ «ХПІ», 2012. — № 38. – С. 77 – 83. 0,34 друк. арк.
 6. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45337 від 27.08.2012 р. База даних «Навчальний електронно-інформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Правова інформація та комп’ютерні технології в юридичній діяльності», автори Іванов В.Г., Іванов С.М., Карасюк В.В., Комаров В.В., Кошева Н.А., Ломоносов Ю.В., Любарський М.Г., Гвозденко М.В., Мазніченко Н.І.
 7. Іванов В.Г., Любарський М.Г., Карасюк В.В., Кошева Н.А., Ломоносов Ю.В. Стеганографічні методи захисту авторських прав мультимедійних даних // Тези доповідей IV Міжнародної НПК «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії», 15-16 листопада 2012 р., ХНЕУ, м. Харків // Системи обробки інформації. Випуск 8 (106), Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – Харків: Харківський університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба, 2012. — № 8 (106). – стор.225-226, — 292 стор . 0,117 друк. арк.
 8. Morozova, О.Molchanova, O.Sokolov, St. Ivanov Fuzzy Expert System in Personal Self-Improvement Environment and some Current Problems in Modern Testing Systems // Proceedings East West Fuzzy Colloquium 2012. 19th Zittau Fuzzy Colloquim, september 5 – 7 / Hochschule University of Applied Sciences Zittau/Görlitz. Праці «Захід – Схід колоквіум з нечіткої логіки. 19-й Цітау колоквіум з нечіткої логіки» — Zittau/Görlitz, Germany. Institut für prozesstechnik, prozessautomatisierung und messtechnik. Wissenschaftliche berichte heft 106, 2012. P. 162 – 169.  0,48 друк.арк.
 9. Карасюк В.В. Структура представления учебной информации в электронных комплексах по правоведению. / В.В. Карасюк // Збірник тез доповідей Науково-практичної конференції «Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку» 21 — 22 березня 2012 р.: Академія внутрішніх військ МВС України. – Х.: АВВ МВС України, 2012. – С. 92 – 95. (0,19 друк. арк.);
 10. Тацій В.Я., Іванов С.М., Карасюк В.В., Глинянський С.В. Центр інформаційних технологій як технологічна база бібліотеки електронних копій раритетних видань // Питання вдосконалення діяльності відділів рідкісних книг бібліотек в інформаційному забезпеченні науково-освітнього процесу: матеріали виступів учасників «круглого столу» (м. Харків, 29 березня 2012 р.) / за заг. ред. Н.П. Пасмор. – Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», наук. б-ка. – Х.: Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 2012. – С. 3 – 7. 0,25 друк. арк.);
 11. Карасюк В.В. Онтологическая парадигма обработки контента для целей обучения / В.В. Карасюк // Компьютерное моделирование в наукоемких технологиях (КМНТ – 2012): Труды научно-технической конференции с международным участием (Харьков, 24 – 27 апреля 2012 г.). Сборник научных трудов. – Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина, факультет компьютерных наук. – Х.: Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна. Видавництво, 2012. – С. 179 – 182. 0,41 друк. арк.;
 12. Карасюк В.В. Принципы построения и особенности функционирования интеллектуальной системы обучения / В.В. Карасюк Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХ міжнародної науково-практичної конференції. Ч. ІV (15 – 17 травня 2012 р., Харків) за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Х.: НТУ «ХПІ», 2012. – С.23. 0,213 друк. арк..;
 13. Гетьман А.П., Карасюк В.В. Автоматизированный анализ контента учебных дисциплин в интерактивной системе обучения правоведению // Информационные системы и технологи: материалы Международной научно-технической конференции. Морское – Харьков, 22 – 29 сентября 2012 г.: тезисы докладов / [редкол.: А.Д. Тевяшев (отв. ред.) и др.] – Х.: НТМТ, 2012. – С. 25 – 26. 0,06 друк. арк)
 14. Гетьман А.П., Іванов С.М., Карасюк В.В. Інтелектуальна система підтримки навчання на основі онтології, що розвивається // Автоматика / Automatics – 2012. XIХ Міжнародна конференція з автоматичного управління, 26 28 вересня 2012 року: матеріали конференції / Відп. за вип. А.П. Ладанюк. – К: НУХТ, 2012. – С. 398 – 399. 0,247 друк. арк.)
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45614 від 13.09.2012 База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з «Адміністративного права», автори Ю.П. Битяк, В.Я. Тацій, В.М. Гаращук, В.В. Зуй, Н.Б. Писаренко, В.В. Мартиновський, С.М. Іванов, В.В. Карасюк, С.В. Глинянський.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 45680 від 18.09.2012 База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з «Конституційного права України», автори Ю.Г. Барабаш, В.Я. Тацій, В.П. Колісник, Т.М. Слінько, О.Г. Кушніренко, Л.І. Летнянчин, Ф.В. Веніславський, Є.В. Ткаченко, С.М. Іванов, В.В. Карасюк, С.В. Глинянський.
 17. Прилипко С.М., Іванов С.М. Сучасні інноваційні підходи в навчальному процесі // Актуальні питання інноваційного розвитку. – Х.: Видавництво «Юрайт», 2012. — № 3 (2012) – с. 42-49, — 120 С. 0,637 д.а.

 

2013 рік

 

 1. Іванов С.М., Карасюк В.В. Модель системи знань для спрямованого навчання / С.М. Іванов, В.В. Карасюк // Інформатика та системні науки (ІСН-2013): матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф., м. Полтава, 21 – 23 берез. 2013 р. / за ред.. Ємця О.О. – Полтава: ПУЕТ, 2013. – С. 133-136. (-323 с.)  0,174д.а.
 2. Карасюк В.В., Кобзев В.Г. Коллективная организация работы в знаниеориентированной информационной системе / В.В. Карасюк, В.Г. Кобзев // Застосування інформаційних технологій у підготовці та діяльності сил охорони правопорядку: Збірник тез доповідей науково-практичної конференції, м. Харків: Академія внутрішніх військ МВС України, 2013. – С. 73 – 76. (-110 с.) 0, 256 д.а.
 3. Карасюк В.В. Онтологическое описание правовых знаний / В.В. Карасюк // Наука в жизни современного человека: Материалы международного научного Интернет-симпозиума: Секция 8. Развитие системы образования – обеспечение будущего. – Одесса:  SWorld, 2013. – С. 1 – 19. Режим доступа:  http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/c113-8/16334-c113-168   0,7 д.а.
 4. Карасюк В.В. Онтологическое описание правовых знаний / В.В. Карасюк // Развитие системы образования – обеспечение будущего. В 3 книгах. К3. : монография / [авт.кол.: Германова Г.Н., Горшенина М.В.,Ескиндирова М.Ж., Зубарева В.А., Карасюк В.В. и др.]. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2013. – С. 131-142. ( – 151 с.) ISBN 978-966-2769-23-4 0,7д.а.
 5. Иванов С. Н., Карасюк В. В. Использование онтологической модели учебных ресурсов в правоведении / С.Н. Иванов, В.В Карасюк // Инновации и современные технологии в системе образования : материалы III международной научно-практической конференции 20–21 февраля 2013 года. – Прага : Vědecko vydavatelské centrum «Sociosféra-CZ», 2013. – С. 174 – 177. ( – 351 с.) 0,3д.а.
 6. Карасюк В.В., Кошевая Н.А., Мазниченко Н.И. Дистанционные методы изучения гуманитарных дисциплин / В.В. Карасюк, Н.А. Кошевая, Н.И. Мазниченко // Инновационные информационные технологии: Материалы международной научно-практической конференции. Том 1. / Гл. ред. С.У. Увайсов; Отв. ред. И.А. Иванов – М.:МИЭМ НИУ ВШЭ, 2013. –С. 222 – 229. (- 540 с.) ISSN 2303‑9728 63,3 д.а.
 7. Iванов С.М., Карасюк В.В. Семантична модель системи знань для навчання / С.М. Іванов, В.В. Карасюк // Системний аналiз та iнформацiйнi технологiї: матерiали 15-ї Мiжнародної науково-технiчної конференцiї SAIT 2013, Київ, 27-31 мая 2013 р. / ННК “IПСА” НТУУ “КПI”. – К.: ННК “IПСА” НТУУ “КПI”, 2013. – С. 240 – 241. ( – 516 с.) 0,1 д. а.
 8. Карасюк В.В., Иванов С.Н. Меры семантического подобия онтологических структур знаний / В.В. Карасюк, С.Н. Иванов //Вычислительный интеллект (результаты, проблемы, перспективы): Материалы 2-й Международной научно-технической конференции (14 – 17 мая 2013г., Черкассы). – Черкассы: Маклаут, 2013. С. 105 – 106. (- 458 с.)   0,1д.а.
 9. Карасюк В.В., Иванов С.Н. Совершенствование системы дистанционного обучения гуманитарных дисциплин / В.В. Карасюк, С.Н. Иванов // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХХІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч. ІV (29 – 31 травня 2013 р., Харків) /за ред.. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ», 2013. С. 25. (-266 с.) 0,063 д.а.
 10. Karasiuk, V. Ontological model for representation of legal knowledge / V.V. Karasiuk // Research Bulletin SWorld: Modern scientific research and their practical application, edited by Alexandr G. Shibaev, Alexandra D. Markova. Vol. J11305. – Kupriyenko SV, Odessa, 2013. P. 336 -345. – URL: http://www.sworld.com.ua/e-journal/J11305.pdf (date: May 2013) — Article CID Number: J11305-0127. – 10 p. ISSN 2227-6920 0,47д.а.
 11. Карасюк В.В., Иванов С.Н. Совершенствование системы дистанционного обучения гуманитарным дисциплинам // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Збірник наукових праць. Серія: Інформатика та моделювання. – Харків: НТУ»ХПІ». – 2013. — № 39 (1012). – с. 97 – 103. (-208 с.) ISSN 2079-0031 0,34 д.а. фахове видання стаття
 12. Гетьман А. Семантическое сравнение онтологий / А.П. Гетьман, С.Н. Иванов, В.В. Карасюк // Автоматика/Automatics – 2013: Матеріали ХХ Міжнародної конференції з автоматичного управління, 25 – 27 вересня 2013 р. – Миколаїв: НУК, 2013. – с. 312 – 313 (-384 с.) ISBN 978-966-321-263-0 0,24д.а. тези
 13. Гетьман А. Создание базы знаний системы обучения на основе принципов искусственного интеллекта / А.П. Гетьман, В.В. Карасюк // Информационные системы и технологии: материалы 2-й Международ. науч.-техн. конф., Евпатория-Харьков, 16-22 сентября 2013 г.: тезисы докладов / [редкол.: А.Д. Тевяшев (отв. ред.) и др.]. – Х.: НТМТ, 2013. – с. 24-25. 0,19 д.а. тези
 14. Карасюк В. Проблемы развития информационно-образовательной среды университета / В.В. Карасюк, В.Г. Кобзев // Дистанционное обучение — образовательная среда ХХІ века: материалы VIII междунар. науч.-метод. конф. (Минск, 5-6 декабря 2013 года). — Минск: БГУИР, 2013. — с.138-139. 0,23д.а.
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №48761 від 13.04.2013 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Екологічне право», автори А.П. Гетьман, С.М. Іванов, С.В. Глинянський, С.В. Размєтаєв, В.В. Шеховцов.
 16. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №50545 від 02.08.2013 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Цивільного прав (частина друга)», автори С.М. Іванов та ін.
 17. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №50545 від 02.08.2013 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Цивільного прав (частина перша)», автори С.М. Іванов та ін.
 18. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №50545 від 02.08.2013 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Цивільний процес», автори С.М. Іванов та ін.
 19. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №50545 від 02.08.2013 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Основи прокурорської діяльності», автори С.М. Іванов та ін.
 20. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №50545 від 02.08.2013 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс (НЕІК) з навчальної дисципліни «Організація судових та правоохоронних органів», автори С.М. Іванов та ін.

 

2014 рік

 

 1. Гвозденко М., Карасюк В. Програмні засоби лінгвістичної експертизи електронних документів / Марина Гвозденко, Володимир Карасюк // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку» (25 – 26 лютого 2014 р.) // Збірник наукових праць. —  Переяслав-Хмельницький, 2014. – С. 335 – 342. 24,9 д.а.   Тези
 2. Карасюк В., Іванов С. Бібліотечні ресурси як основний компонент інтегрованого простору навчальних знань / Володимир Карасюк, Станіслав Іванов // Імперативи розвитку електронних бібліотек: pro et contra [Електронний ресурс] = Imperatives of the Electronic Libraries Development: pro et contra : матеріали міжнар. веб-конф. (м. Харків, 27 берез. 2014 р.) / Нац. юрид. ун-т ім. Ярослава Мудрого, Наук. б-ка, Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Центр. наук. б-ка ; [за заг. ред. Н. П. Пасмор]. – Електрон. текстові дані. – Х., 2014. – Назва з титул. екрана. – 7 с. 0,32 д.а.  Тези
 3. Карасюк В.В., Іванов С.М. Знання-орієнтована система представлення правових понять / Володимир Карасюк, Станіслав Іванов // Інформатика, математика, автоматика ІМА::2014 : Матеріали та програма науково-технічної конференції (м. Суми, 21 – 26 квітня 2014 року) / Сумський державний університет [відповідальний редактор Т. В. Лютий]. – Суми: Сумський державний університет. – 2014. – С. 38.
  (– 188 с.). 0,06 д.а. Тези
 4. Карасюк В. В., Кошевая Н. А. Анализ способа представления правовой информации в информационных системах / В. В. Карасюк, Н. А. Кошевая // Системи обробки інформації. Випуск 2 (118), том 2. Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. Збірник наукових праць. – 2014. –С. 49-54 (-308 с.) 0,47 д.а. Фахова стаття
 5. Карасюк В. В., Кошевая Н. А. Анализ способа представления правовой информации в информационных системах / В. В. Карасюк, Н. А. Кошевая // Тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії» 17 – 18 квітня 2014 року, м. Харків // Системи обробки інформації. Випуск 2 (118), том 2. Проблеми і перспективи розвитку ІТ-індустрії. – 2014. – С. 276 (-308 с.) 0,08 д.а.   Тезисы
 6. Карасюк В.В., Иванов С.Н., Кошева Н.А. Формирование индивидуального образовательного пространства учащегося в условиях дистанционного обучения / В.В. Карасюк, С.Н. Иванов, Н.А. Кошева // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я: Тези доповідей ХXІІ міжнародної науково-практичної конференції, Ч.ІV (21-23 травня 2014 р., Харків) / за ред. проф. Товажнянського Л.Л. – Харків, НТУ «ХПІ». – С. 36. (– 382 с.) 0,063   Тези
 7. Карасюк В. В. Онтология правового знания: использование таксономической структуры / В. В. Карасюк // Комп’ютерне моделювання в наукоємних технологіях (КМНТ-2014): Праці міжнародної науково-технічної конференції (28 – 31 травня 2014 р., Харків) / за ред. Азаренкова Н. А. – Харків, Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. – С. 186 – 189. (– 436 с.) 0,45 д. а.   Тезисы
 8. Карасюк В. В., Гвозденко М. В. Разработка онтологии правовых знаний / В. В. Карасюк, М. В. Гвозденко // Системный анализ и информационные технологии: материалы 16-й Международной научно-технической конференции SAIT 2014, Киев, 26-30 мая 2014 г. / УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”. – К.: УНК “ИПСА” НТУУ “КПИ”, 2014. – С. 216 – 217. (– 464с.) 0,1 д. а.  Труды конференции индексируются в Google Scholar, Mendeley и CiteULike   Тезисы
 9. Mreła A, Sokołov O, Ivanov S, Pryłypko S. Decision support systems – the help for vocational guidance of law graduates / Aleksandra Mreła, Oleksandr Sokołov, Stanisłav Ivanov, Sergiy Pryłypko // Legea şi Viaţa – Revistă ştiinţifico-practică Nr/1/2 (265). – Ianuarie, 2014. — 208 — P. 187-191. ISSN 1810-309X. (0,6 друк.арк)
 10. Нікітін С.О., Серков О.А., Ірха М.В., Іванов С.М. Модель адаптивної само організованої мережі базових станцій // С.О. Нікітін, О.А. Серков, М.В. Ірха, С.М. Іванов // Кафедра систем інформації [Текст] : Зб. наук. праць / Під ред.. проф. Кравця В.О. та проф. Серкова О.А. – Х.: ТОВ «Щедра садиба плюс», 2014. – 348 с. – С.244-248 (0,156 друк. арк.)
 11. Іванов С.М., Глинянський С.В.Запровадження найновіших технологій освіти у вищій школі: світовий та вітчизняний досвід // С.М. Іванов, С.В. Глинянський // Право та інновації: наук.-практ. журнал. / редкол.: Ю.Є. Атаманова та ін. – Х.: Право, 2014. — № 1-2 (5-6). – 168 с. – С. 102-109 .( 0,57 друк. арк.)
 12. Getman A., Karasiuk V. A crowdsourcing approach to building a legal ontology from text / A. P. Getman, V. Karasiuk // Artificial Intelligence and Law. – 2014. Vol. 22, Num. 3, pp 313-335. DOI: 10.1007/s10506-014-9159-1. 1,8 д.а. Статті журналу індексуються у 27 базах наукового цитування: SCOPUS, INSPEC, Google Scholar, EBSCO, CSA, ProQuest, Academic OneFile, ACM Digital Library, Computer Science Index, CSA Environmental Sciences, Current Law Index, DBLP, Earthquake Engineering Abstracts, EI-Compendex, Gale, International Bibliography of Book Reviews (IBR), International Bibliography of Periodical Literature (IBZ), io-port.net, Legal Journals Index, Library, Information Science & Technology Abstracts (LISTA), Linguistics Abstracts, OCLC, OmniFile, PASCAL, SCImago, Summon by ProQuest. Фахова стаття.
 13. Карасюк В.В., Иванов С.Н. Формирование индивидуального образовательного пространства студента в условиях дистанционного обучения / В.В. Карасюк, С. Н. Иванов // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Сборник научных трудов. Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2014. – № 35 (1078). – с. 105 – 112. (-202 с.) ISSN 2079-0031 0,36 д.а. Фахова стаття
 14. Гетьман А. Интеллектуальные средства в синергетической системе правовой информации / А.П. Гетьман, С.Н. Иванов, В.В. Карасюк // Автоматика/Automatics – 2014: Материалы 21-й Международной конференции по автоматическому управлению, г. Киев, 23-27 сентября 2014 г. – К.: Изд-во НТУУ «КПИ» ИПИ ППК «Политехника», 2014. – с. 176 – 177 (- 323 с.) 0,24 д.а. Тезисы
 15. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №53434 від 30.01.2014 року: База даних «Навчальний електронно-іформаційний комплекс з «Кримінальний процес» («НЕІК»Кримінальний процес), автори С.М. Іванов та ін.