Положення про ЦІТ


Положення

ПРО ЦЕНТР ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

«Національний юридичний університет ім. Ярослава Мудрого»

На виконання Державної програми «Інформаційно-комунікаційні технології в освіті і науці на 2006 – 2010 роки», Національної програми інформатизації, Закону України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007 – 2015 роки», завдань Державної цільової науково-технічної і соціальної програми “Наука в університетах” на 2008‑2012 роки, наказом ректора № 11 від 30 січня 2006 року в університеті створено Центр інформаційних технологій НЮУ ім. Ярослава Мудрого» (ЦІТ) для розробки, впровадження та експлуатації інформаційних, телекомунікаційних систем і технологій, а також для надання послуг з використання різноманітних програмних систем всім підрозділам університету, які проводять у цій галузі певні роботи, та всім користувачам локальної мережі.

Загальні положення. Центр інформаційних технологій є структурним підрозділом університету і підпорядковується безпосередньо ректору академії.

Штатна чисельність і структура ЦІТу визначаються відповідними наказами ректора.

ЦІТ у своїй діяльності керується законодавством України, статутом університету, правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними документами університету.

Метою створення Центру інформаційних технологій є розробка, впровадження та забезпечення підтримки сучасних інформаційних технологій у всіх сферах діяльності університету. Відповідно до цієї мети на ЦІТ покладено виконання наступних основних задач:

 • виконання затверджених програм і планів розвитку інформаційних технологій для підтримки навчального процесу в університеті;
 • надання послуг всім користувачам інформаційних ресурсів університету;
 • розробка, впровадження і експлуатація навчальних електронно-інформаційних комплексів (НЕІК) з дисциплін, що вивчаються в академії;
 • підтримка сучасних бібліотечних сервісів;
 • проведення наукових досліджень з проблем інформатизації та комп’ютеризації навчального процесу і використання сучасних інформаційних технологій та впровадження їх у практику роботи університету;
 • розбудова електронної бібліотеки раритетних видань університету;
 • інтеграція інформаційних ресурсів і сервісів університету;
 • ведення web-сайту університету;
 • забезпечення підвищення рівня представлення університету у всесвітній мережі Інтернет;
 • презентація досягнень університету у сфері застосування інформаційних технологій.

Функції Центру інформаційних технологій є наступними:

 • адміністрування серверів мережі академії, що підтримують інформаційні сервіси для користувачів;
 • забезпечення стабільного функціонування інформаційних систем різного призначення, які розгорнуті у мережі (бібліотечної системи, НЕІК з різних дисциплін, серверу навчальних ресурсів та інших);
 • підтримка інформаційних та тестових ресурсів НЕІК у актуальному стані;
 • організація проведення дистанційного навчання та дистанційного контролю знань;
 • актуалізація змісту сайту університету відповідно до завдань керівництва університету;
 • розробка власними силами інформаційних систем допоміжного характеру та програмного забезпечення до них;
 • навчання науково-педагогічних кадрів та інших працівників академії методам використання сучасних інформаційних технологій та надання їм відповідних консультацій (у тому числі із створення НЕІК);
 • виконання пошукових досліджень у галузі інформаційних технологій з метою їх впровадження в університеті;
 • пропагування накопиченого у Центрі Інформаційних Технологій досвіду в галузі використання сучасних інформаційних технологій для користувачів мережі;
 • участь у науково-технічних та правових заходах з проблем розбудови інформаційних та мережних технологій, що використовуються для цілей освіти та науки;
 • підтримка проведення сеансів відеоконференцзв’язку з абонентами у різних країнах;
 • підготовка електронних фондів раритетних видань, що зберігаються у бібліотеці;
 • надання інформаційних послуг всім користувачам локальної мережі та підрозділам академії.

Права та обов’язки Центру інформаційних технологій полягають у наступному:

 • вимагати та отримувати від всіх структурних підрозділів академії достовірну вихідну інформацію і документацію, які необхідні для виконання функцій, покладених на центр;
 • здійснювати зв’язок з комп’ютерними мережами інших наукових і навчальних закладів, установ і організацій;
 • експлуатувати сервери та комунікаційне обладнання університету для забезпечення безперебійного виконання функцій ЦІТу і мати безперешкодний доступ до всього телекомунікаційного обладнання з метою його налаштування та ефективного використання;
 • приймати участь у розробці програм та планів розвитку інформаційних технологій в університеті;
 • надавати пропозиції щодо розбудови інформаційних систем в університеті;
 • розробляти поточні та перспективні плани робіт ЦІТу та забезпечувати їх виконання;
 • виконувати накази та розпорядження ректора академії;
 • забезпечувати виконання працівниками ЦІТу трудової дисципліни, вимог законодавства про працю та техніку безпеки;
 • здійснювати контроль за дотриманням правил експлуатації комп’ютерної техніки, яка належить ЦІТу.

Структура Центру інформаційних технологій.

Центр інформаційних технологій очолює керівник центру, який керує ним у межах наданих йому повноважень та відповідно до своїх функціональних обов’язків. Керівник ЦІТу підпорядкований безпосередньо ректору академії.

Структура центру узгоджується з відділом кадрів та планово-фінансовим відділом.

У складі підрозділів ЦІТу наявні комп’ютерний клас з мультимедійним обладнанням, серверна кімната із серверами, які експлуатуються ЦІТом та три лабораторії:

 • лабораторія інформаційних технологій правової освіти;
 • лабораторія організації дистанційної освіти;
 • лабораторія розвитку інформаційно-освітнього середовища університету.

Завідуючих лабораторіями та персональний склад ЦІТу приймає на роботу та звільнює ректор університету за поданням керівника Центру інформаційних технологій.

Відповідальність.

Центр інформаційних технологій несе колективну відповідальність за якість і своєчасне виконання завдань і функцій, покладених на центр, а також за повну реалізацію прав, наданих ЦІТу.

Керівник ЦІТу несе персональну відповідальність за дотримання вимог чинного законодавства в процесі керівництва центром та за своєчасне виконання наказів керівництва.